بیمه عمر پاسارگاد و تامین آتیه: مزایا، معایب و نکات مهم خرید

در زمان صدور بیمه عمر پاسارگاد، سامانه بیمه تایم شما را از میزان تخفیفاتی که میتوانید استفاده نمایید مطلع میکند. پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه: این پوشش به اختیار بیمه شده به بیمهنامه عمر اضافه میشود و اگر فرد بیمه شده در طول مدت قرارداد و در اثر حادثه دچار نقص عضو دائم شود میتواند از این پوشش تا ۳۰ درصد سرمایه فوت استفاده نماید. در بیمه نامه عمر پاسارگاد ارائه پوشش برای ۳ خطر به صورت مشروط و با پرداخت حق بیمه امکان پذیر می باشد که اگر فرد بیمه شده در طول مدت داشتن بیمه عمر به علت هر کدام از خطرات زیر فوت نماید دارای پوشش باشد. نتواند و یا حتی نخواهد که حق بیمهاش را پرداخت نماید. دراینصورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه گر فقط اندوخته ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافی دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.

پس از کشیدن کارت از منوی انتخابی گزینه پرداخت قبوض را انتخب کرده و سپس شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمایید تا مبلغ حق بیمه نمایش داده شده و سپس کلید تایید را زده و رمز خود را وارد نمایید. در صورت دیرکرد حق بیمه به تعداد چند ماه که بستگی به شرکت بیمه طرف قرارداد شما دارد، شرکت بیمه میتواند بیمه عمر شما را فسخ کند یا در صورت بروز خسارت از پرداخت هزینههای مربوط امتناع ورزد. اما سود مشارکت به شرکت بیمه انتخابی و فعالیتهای اقتصادی آن بستگی دارد. در این حالت نیز ضریبی وجود دارد و با انتخاب عدد بزرگتر شما باید هزینه بیشتری بپردازید اما سرمایه فوت بر اثر حادثه بهتناسب آن ضریب افزایش مییابد. در مورد بیماری سرطان نیز شروطی وجود دارد. باید بین حادثه ناگهانی و ضایعه جسمی که برای بیمه شده روی داده است، رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. یکی دیگر از مزایای مهم بیمه عمر این است که بیمه شده برای درمان بیماریهای خاص تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.

پوشش آتشسوزی و زلزله منازل مسکونی: در بسیاری از شرکتهای بیمه، این پوشش در بیمه عمر به چشم نمیخورد اما بیمه پاسارگاد شاید تنها بیمهای باشد که در پوشش های بیمه عمر پاسارگاد ، پوشش آتشسوزی منازل را نیز گنجانده است و اگر بیمهگذار نیازمند این پوشش باشد لازم نیست بیمه آتشسوزی تهیه کند و در کنار بیمه عمر از مزایای بیمه پاسارگاد نیز استفاده کند. شاید برایتان جالب باشد که بیمه عمر هزینه پزشکی جراحات ناشی از حادثه را نیز به شما میپردازد. برای مثال شرکت بیمهای 5/2 درصد سرمایه عمر بیمهشده و تا سقف 5 میلیون را در ازای هزینه پزشکی حادثه به بیمهشده میپردازد. هزینههای سنگینی مثل هزینه تحصیل، ازدواج و راه اندازی کسب و کار فرزندان و در کنار آن مخارج بالای زندگی در دوران بازنشستگی، اهمیت داشتن یک پشتوانه مالی محکم را بیش از پیش مشخص میکند اما مهمترین سوال این است که چه نوع سرمایه گذاری برای ما مناسب خواهد بود؟ داشتن پوشش تکمیلی برای هزینه های بستری و جراحی بر اساس اندوخته افراد برای مواردی که حداقل اندوخته آن ها به ۲ میلیون تومان رسیده باشد. این پوشش برای تامین هزینه های بستری، جراحی، Day Care، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود حداکثر در یک سال بیمه ای میباشد.

قبلتر هم گفتیم که زمانی که یکی از اعضای خانواده دچار یکی از امراض خاص میشود جدا از صرف انرژی برای مبارزه با بیماری باید دغدغه مشکلات مالی را نیز داشته باشد. ممکن است طی سالیان با بالا رفتن تورم سقف بیمه فوت نیز افزایش یابد. هر فرد به مدت حداقل 5 سال و حداکثر 30 سال (نهایتاً تا 106 سالگی) میتواند تحت پوشش بیمه عمر قرار بگیرد که هر چه مدت قرارداد افزایش پیدا کند، سرمایه بیشتری به بیمه شده تعلق خواهد گرفت. البته این پوشش مشروط به این است که بیمه شده قبل از ۶۰ سالگی و بعد از شروع بیمه عمر خود به این بیماریها مبتلا شده باشد. بعد از بررسیهای انجامشده حق بیمه اولیه را میپردازید و بیمهنامه برای شما صادر میشود و به امضای طرفین (شرکت بیمه و شما) میرسد. بیمه عمر ماندهبدهکار: اشخاصی که وامهای زیادی دارند تا بعد از فوتشان بیمه، تمام وامها را به همراه سودشان پرداخت کند. تمامی شرکتهای بیمه در قرارداد خود تمامی موارد فوقالذکر را بهعنوان موارد پوشش امراض خاص آوردهاند؛ اما برخی از آنها در مدت اعتبار قرارداد بیمه تنها یکبار پرداخت سرمایه این بیماریها را عهدهدار میشوند. مثلا بهتر است افراد شاغل، 10 درصد درآمد سالیانه خود را به بیمه عمر اختصاص دهند و حق بیمه خود را سالیانه پرداخت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید