بیمه عمر پاسارگاد و تامین آتیه: مزایا، معایب و نکات مهم خرید

به این معنا که برای مثال اگر طی سه ماه ابتدای اعتبار بیمهنامه، بیمهشده متوجه این موضوع شود که سرطان دارد شرکت بیمه هیچ هزینهای را تقبل نمیکند. برای مثال شرکت بیمهای 5/2 درصد سرمایه عمر بیمهشده و تا سقف 5 میلیون را در ازای هزینه پزشکی حادثه به بیمهشده میپردازد. این هزینه از سال اول بهاندازه درصدی از بیمه عمر و تا سقف مشخصی است که در شرکتهای مختلف این درصد و سقف میتوانند متفاوت باشند. در بعضی از شرکتهای بیمه، شرایط خاصی برای هر یک از امراض خاص وجود دارد. تمامی شرکتهای بیمه در قرارداد خود تمامی موارد فوقالذکر را بهعنوان موارد پوشش امراض خاص آوردهاند؛ اما برخی از آنها در مدت اعتبار قرارداد بیمه تنها یکبار پرداخت سرمایه این بیماریها را عهدهدار میشوند. ماده ۳۷: ثبت هر مؤسسه بیمه در کشور ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزى صادر میشود خواهد بود. برای کودکان از بدو تولد و برای بزرگسالان تا ۷۰ سالگی (و در بعضی شرکتها تا 90 سالگی) بیمه عمر صادر میشود.

در مورد بیماری سرطان نیز شروطی وجود دارد. در ادامه به توضیح بازپرداخت سرمایهای که شما طی مدت قرارداد اندوختهاید میپردازیم اما برای درک بهتر اندوخته ابتدا در مورد سودهایی که به این سرمایه تعلق میگیرند صحبت میکنیم. در مورد ازکارافتادگی نیز به این صورت است که شرکت بیمه درصد مشخصی از سرمایه عمر را بهعنوان غرامت میپردازد. میزان این پوشش تا ۳۰ درصد از سرمایه فوت عادی میباشد. ممکن است برای افرادی میزان سرمایه عمر مهم باشد، برای برخی معافیت مالیاتی مهم باشد و برای افراد دیگر سرمایه ازکارافتادگی. پوشش معافیت برای افراد شاغل و بالای ۱۲ سال می باشد. در بیمه عمر افراد با پرداخت مبلغ معینی به عنوان حقبیمه، علاوه بر سرمایهگذاری با سود تضمینی، از پوششهای متنوع و کاربردی هم در زمان حیات و در مدت بیمهنامه و هم در زمان فوت بهرهمند میشوند. در صورت دیرکرد حق بیمه به تعداد چند ماه که بستگی به شرکت بیمه طرف قرارداد شما دارد، شرکت بیمه میتواند بیمه عمر شما را فسخ کند یا در صورت بروز خسارت از پرداخت هزینههای مربوط امتناع ورزد.

اگر بیمهگزارضریب افزایش حق بیمه را 10% انتخاب کند درصورتیکه در سال اول ماهانه مبلغ 50 هزار تومان بهعنوان حق بیمه بپردازد از سال دوم باید این مبلغ را به 55 هزار تومان در ماه افزایش دهد. اما در واقع در اساسنامه بیمه عمر نوشته شده بود که عمل قلب بیشتر از دو رگ را پوشش میدهد و شرکت بیمه هیچ هزینهای را تقبل نکرده است. برای مثال در بسیاری از مواقع فرد با دیدن پوشش عمل قلب بیمهنامه را خریداری کرده است و در حین بروز بیماری روی سرمایه امراض خاص بیمه عمرش حساب کرده است. امراض خاص در دستهبندی بیمه عمر شامل پنج بیماری سکته مغزی، سکته قلبی، عمل قلب باز، پیوند اعضا و انواع سرطان میباشند. پوشش امراض خاص : در تعهدات جدید بیمه عمر پاسارگاد اگر فرد بیمه شده در طول داشتن بیمهنامه عمر پاسارگاد به یکی از بیماری های تحت پوشش مبتلا شود، می تواند از این پوشش استفاده کند. درصورتیکه فرد از بیماری سرطان خود مطلع باشد و این مسئله را عمداً در فرم پیشنهاد اولیه بیمه عمر مطرح نکند شرکت بیمه میتواند قرارداد بیمه را فسخ کند و هیچ هزینهای به او نپردازد.

در زمان عقد قرارداد بیمه عمر، شخص بیمه شده میتواند تا ۱، ۲ یا ۳ برابر سرمایه فوت خود را به عنوان پوشش فوت بر اثر حادثه انتخاب کند. در طول مدت بیمه هم تحت انواع پوشش بیمه قرار میگیریم. سقف پوشش نقص عضو بیمه پاسارگاد در تعهدات جدید تا ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافته است. بدین معنا که در صورت فوت بیمهشده، سرمایهای به ذینفعان او میرسد. اما اگر به هر طریق تصمیم نهایتان مبنی بر بازخریدی بیمه عمر است، میتوانید درخواست بازخرید را به نمایندگی بیمه پاسارگاد و یا کارگزاری که بیمه نامهتان را از آن جا خریداری کردهاید ارسال نمایید. پوشش آتشسوزی و زلزله منازل مسکونی: در بسیاری از شرکتهای بیمه، این پوشش در بیمه عمر به چشم نمیخورد اما بیمه پاسارگاد شاید تنها بیمهای باشد که در پوشش های بیمه عمر پاسارگاد ، پوشش آتشسوزی منازل را نیز گنجانده است و اگر بیمهگذار نیازمند این پوشش باشد لازم نیست بیمه آتشسوزی تهیه کند و در کنار بیمه عمر از مزایای بیمه پاسارگاد نیز استفاده کند.

دیدگاهتان را بنویسید