بیمه عمر پاسارگاد

نکته: دقت کنید شرکت های بیمه ای که سود بالایی دارند همیشه انتخاب مناسبی نیستند زیرا این شرکت ها ممکن است توانگری پایینی داشته باشید که این موضوع باعث شود تا در پرداخت خسارت های شما با مشکل مواجه شوند. اگر فرد مدت نسبتا کوتاهی پس از خرید پوشش بیمه فوت کند، ممکن است که شرکت بیمه پولی به او نپردازد؛ بنابراین همیشه پیش از خرید، تمام موارد و شرایط بیمهنامه را با دقت مطالعه کنید. اغلب ارائهدهندگان وام، سعی میکنند تا بیمه عمر را در همان زمانی به شما بفروشند که برای وام درخواست میدهید، ولی همیشه باید پیش از خرید بیمه، از سایر ارائهدهندگان مظنهی قیمت بگیرید تا مطمئن شوید که بهترین معاملهی ممکن را انجام میدهید. اگر شغل شما آزاد است و تحت پوشش بیمه عمر هستید خوب است بدانید که همزمان میتوانید تحت پوشش دو بیمه یعنی بیمه عمر و بیمه مشاغل آزاد تامین اجتماعی قرار بگیرید و از خدمات هر دو بیمهنامه بهرهمند شوید. بیشتر بیمهنامهها زمانی بین ۱۰ تا ۲۵ سال دارند، ولی شما میتوانید طول این دوره را مشخص کنید. ولی اگر به این مسئله فکر نکنید که عزیزانتان، بدون درآمد شما چه خواهند کرد، در نهایت آنها را در حالی ترک خواهید کرد که از نظر مالی در شرایط دشواری قرار دارند، آن هم در زمانی که بدون وجود مشکلات مالی هم، با دورانی پُر استرس و از لحاظ عاطفی دشوار، روبهرو خواهند بود.

بسیاری از ما علاقهای نداریم که به مرگ فکر کنیم! به هر حال اغلب ما در زندگی روزمرهی خود، دچار نگرانیهای مالیِ فراوانی هستیم و به اینکه پس از مرگمان چه اتفاقی برای عزیزانمان خواهد افتاد، فکر نمیکنیم. بله با خرید بیمه عمر از ما میتونین بیمه آتش سوزی رایگان هم دریافت کنید. هزینه های پزشکی: در صورتی که بیمه شده به علت رخ داد هر حادثه ای دچار صدمه و آسیب های بدنی شود و نیاز به درمان و فوریت های پزشکی داشته باشد، می تواند از شرکت بیمه گر هزینه های پزشکی خود را دریافت نماید. غرامت نقص عضو: در صورتی که بیمه شده به علت حادثه دچار نقص عضو و از کار افتادگی شود، شرکت بیمه گر به شخص بیمه شده غرامت پرداخت می کند. معافیت از پرداخت حق بیمه ناشی از ازکارافتادگی: در این پوشش اگر شخص بیمه شده دچار ازکارافتادگی شود، از پرداخت الباقی حق بیمه های بیمه عمر خود معاف خواهد شد. ولی اگر بیمهشده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمهگر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست .

بیمهگر متعهد است در صورت ابتلای بیمهشده به یکی از بیماریهای تحت پوشش مندرج در دو طرح و احراز و تائید آن توسط پزشک معتمد بیمهگر، سرمایه پوشش امراض خاص را مطابق با سقف تعهدات و بر اساس «جدول پیشبینی تعهدات بیمهگذار و بیمهگر» در سال بیمهای منطبق به تاریخ ابتلا، به بیمهگذار بیمهنامه بپردازد. در بیمه عمر برای افراد بالای ۵۰ سال، پوشش بیمه به شکل مشابهی با بیمهی تمام عمر عمل میکند، زیرا در این نوع بیمه نیز هیچ تاریخ پایانی وجود ندارد و شرکت بیمه در هر زمانی که بیمهگزار فوت کند، مبلغ بیمه را پرداخت خواهد کرد. بعضی از بیمهها در شرایطی که فرد به یک بیماری لاعلاج مبتلا باشد (در آستانهی مرگ باشد) نیز، مبلغ مورد توافق را به او میپردازند. برخی از بیماریها با نظر پزشک و دریافت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن می باشد اما بیماریهای لاعلاج قابل بیمه شدن نمی باشد. این پوشش به صورت سرمایه فوت میباشد که با حق بیمه پرداختی بیمه شده رابطه مستقیم داشته و بر اساس حق بیمه پرداختی فرد محاسبه میشود.

سرمایه فوت در اثر حادثه: در صورتی که بیمه شده در اثر حادثه فوت کند، شرکت بیمه گر علاوه بر پرداخت سرمایه فوت عادی، سرمایه فوت ناشی از حادثه را نیز به ذی نفعان شخص فوت شده پرداخت می کند. اگر فرد در طول دورهی تعیین شده فوت کند، بیمه مبلغ مورد توافق اولیه را (که به آن، پوشش یا مستمری میگویند) میپردازد. اگر فرد بیمهگزار، بیش از دورهی تعیین شده در بیمهنامه عمر کند، پوشش بیمه به پایان میرسد و هیچ سرمایهگذاری یا بازگشت حق بیمهای وجود نخواهد داشت. امکان تغییر شرایط بیمه نامه در طول مدت بیمه نامه اعم از کاهش و یا افزایش حق بیمه ، سرمایه فوت و پوشش های اضافی و… اگر فرد در شرایطی فوت کند که هنوز افرادی تحت تکفل او قرار داشته باشند، استفاده از بیمهنامهی عمر میتواند تفاوت زیادی در زندگی بازماندگان وی ایجاد کند و عزیزان او، دیگر نیازی به تقلا برای تأمین مخارج زندگی نخواهند داشت، چرا که از نظر مالی تأمین هستند.

دیدگاهتان را بنویسید