بیمه عمر چیست؟

در این نوع بیمه چنانچه بیمهشده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمهها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمهنامه به استفادهکننده پرداخت خواهد شد. در این بیمه، چنانچه بیمهشده در خلال مدت بیمه فوت نماید، در صورتیکه حق بیمهها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمهنامه بهاضافه سرمایهای که ممکن است تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد، به ذینفع پرداخت شده و چنانچه این بیمهنامه تا پایان مدت ادامه یابد، سرمایه مندرج در بیمهنامه بهاضافه سرمایه اضافی که ممکن است از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد به ذینفع پرداخت میشود. ولی اگر حق بیمههای قابل تجدیدنظر را انتخاب کنید، ممکن است که حق بیمه با گذشت زمان تغییر کند و با تغییر شرایط شما، افزایش یابد. در بیمهی مدتدار استاندارد، مبلغی مقطوع پرداخت میشود که در زمان بحران مالی بسیار مفید است، ولی در این صورت باید پس از تسویهی بدهیهای ضروری و سایر تعهدات مالی، در مورد چگونگی مدیریت باقیمانده این پول تصمیمگیری کنید. در زمان تصمیمگیری در مورد مبلغ و میزان پوشش بیمهای مورد نیاز خود، باید تمام بدهیهایی را که باید بازپرداخت شود و همچنین مبلغی که همسر و فرزندان شما برای زندگی پس از شما نیاز دارند، در نظر بگیرید.

درست است که با بیان حقیقت، حق بیمهی شما افزایش مییابد، ولی اگر صادق نباشید و بیمهگر پس از مرگ شما متوجه شود که حقیقت را بیان نکردهاید، بیمهنامهی شما باطل خواهد شد در نتیجه، هیچ مبلغی به بازماندگانتان پرداخت نمیشود. در صورتی که بیمهگذار ذینفعان را تعیین نکرده باشد، سرمایه فوت به وراث قانونی پرداخت خواهد شد. اندوخته ای که تا اینجا برایتان توضیح دادم، در هر صورتی پرداخت می شود، اگر بیمه شده سالم باشد یا خدای نکرده اتفاقی برایش افتاده باشد. برای مثال بعضی از شرکتها هزینه عمل قلب باز را در صورتی میپردازند که بالای دو رگ بسته شده باشد. باید بگوییم که ماهیت و پوششهای این دو بیمه با هم فرق بسیاری دارند و میتوان گفت که این بیمه مکمل بیمه تامین اجتماعی است.اگر شما هم با این سوال و مسئله مواجه شده اید پیشنهاد میکنیم مقاله تفاوت بیمه تامین اجتماعی با بیمه عمر را مطالعه بفرمایید تا انتخاب آگاهانه تری نسبت به شرایط خود داشته باشید. یکی دیگر از پوششهای بیمه عمر، سرمایه فوت بر اثر حادثه است.

همچنین در نظر داشته باشید که اگر شغل خود را تغییر دهید، ممکن است که کارفرمای جدید شما همان سطح از پوشش بیمهای را به شما ارائه ندهد و بنابراین شاید ترجیح بدهید که بیمهنامهی عمری برای خود داشته باشید تا از پشتیبانی مالی مداومی برخوردار شوید. ولی تصور نکنید که میتوانید بهطور موقت سیگار را ترک کنید و از پوشش بیمهی افراد غیرسیگاری برخوردار شوید. شما باید مصرف محصولات نیکوتیندار، از جمله سیگارهای الکترونیکی را به مدت حداقل ۱۲ ماه ترک کرده باشید و هیچگونه محصول جایگزین نیکوتینی را مصرف نکنید تا به عنوان فردی غیرسیگاری در نظر گرفته شوید. بیمه عمر کوثر و بیمه عمر ایران از جمله بیمههای عمر با شرایط مناسب هستند. امکان خرید بهترین بیمه عمر و امکان داشتن بازنشستگی در بیمههای عمر را میتوانید به کمک کارشناسان بیمه عمر بررسی نمایید و بهترین بیمه عمر را خریداری نمایید. اگر به دلیل کمبود وقت یا بعد مسافت قادر به حضور در دفتر نبودید، میتوانید پس از تماس تلفنی با ما، پرسشنامه را با حضور مشاور خود در محل کار یا منزل خود تکمیل کرده و بیمه نامه را خریداری نمائید. این دریافت مستمری میتواند طی مدت معین یا تا پایان عمرتان تداوم یابد. پوشش های بیمه عمر عبارت هستند از: سرمایه فوت به هر علت، سرمایه فوت ناشی از حادثه، از کارافتادگی ناشی از حادثه، معافیت ناشی از ازکارافتادگی، مستمری ناشی از از کارافتادگی، امراض خاص و هزینه های پزشکی.

یکی دیگر از خطراتی که زندگی انسان را دگرگون میکند نقص عضو و هر اتفاقی است که امکان ادامه شغل و درآمدزایی را از بیمهشده بگیرد. برای نمونه، اگر کارتان بسیار فیزیکی یا خطرناک باشد، باید حق بیمههای بالاتری بپردازید، در عین حال اگر شغل شما اداری است و باید تمام روز پشت میز بنشینید، حق بیمههای کمتری پرداخت خواهید کرد. یکی دیگر از مواردی که در مقایسه بیمه نامه عمر با بانک باید توجه کرد معافیت مالیاتی بیمه عمر است. با توجه به نگرانی­ ها و دغدغه ­های بانک­ ها و موسسات مالی و اعتباری در خصوص وصول مطالبات خود از وراث وام گيرندگان متوفی و در راستای حمايت خانوارها و وراث وام ­گيرندگان در صورت فوت احتمالی وام­ گيرنده در خلال مدت بازپرداخت وام، بيمه نامه عمر مانده بدهكار طراحی و عرضه گرديده است. برای نمونه، اگر وامی گرفتهاید که باید تا ۱۸ سال دیگر اقساط آن را بپردازید، میتوانید پوشش بیمهای را فقط برای این دورهی ۱۸ ساله انتخاب کنید تا مطمئن شوید که این وام پس از فوت شما، بهطور کامل بازپرداخت میشود.

دیدگاهتان را بنویسید