ناگهانی باشد. ناشی از بیماری نباشد

برای دریافت این پوشش، لازم است که پوشش فوت ناشی از حادثه را دریافت کرده باشید. این مبلغ بدون نیاز به انحصار وراثت به ذینفعانی که بیمهگذار پیشتر تعیین کرده تعلق میگیرد. سرمایه فوت با توجه به مبلغ حق بیمه و طبق قراداد با بیمهگر تعیین میشود. افراد بیمه گذار میتوانند هدفهای متفاوتی داشته باشند و به طبع بهترین بیمه عمر با توجه به هدف هر فرد، متفاوت است. اما نحوه عملکرد این شرکتها در مواردی متفاوت است. سقف دریافتی این پوشش متناسب با شرکت بیمه انتخابی میتواند متفاوت باشد. خطر مسافرت هوائی : اگر فرد بیمه شده بعنوان مسافر عادی بوسیله هواپیمای مسافری یا ایرباس در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به شرکت بیمه پاسارگاد تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد. شرکت بیمه پاسارگاد برای ترویج و تشویق بیمهنامههای عمر بر اساس اندوخته بیمه عمر پاسارگاد بیمه شدهها، تخفیفاتی را در سایر رشتههای بیمهای به بیمهگذاران عمر خود ارائه میکند.

شرکتهای مختلف ضرایب تشکیل سرمایه متفاوتی را ارائه میدهند. اما به طور کلی، طبق جدول بیمه عمر که توسط هر شرکت ارائه میشود، محاسبه بیمه عمر انجام شده و میتوان میزان سود تعلق گرفته به اندوخته را محاسبه کرد. بعد از بررسیهای انجامشده حق بیمه اولیه را میپردازید و بیمهنامه برای شما صادر میشود و به امضای طرفین (شرکت بیمه و شما) میرسد. مدت بیمه عمر میتواند به انتخاب فرد بیمه شده بین ۵ تا ۳۰ سال باشد، که در صورت فوت بیمه شده سرمایه فوت طبیعی و اگر فوت در اثر حادثه باشد سرمایه فوت در اثر حادثه به اضافه اندوخته بیمه نامه به ذینفعان وی پرداخت میشود. برای مثال اگر سالیانه ۶۰۰ هزار تومان حق بیمه عمر پرداخت شده و ضریب تشکیل سرمایه ۲۵ برابر باشد، سرمایه فوت بیمه گذار ۱۵ میلیون تومان خواهد بود. برای مثال سود 22% که 16% آن مربوط به سود تضمینی و 6% آن مربوط به سود مشارکت منافع است.

سود مشارکت نیز سود حاصل از سرمایهگذاری شرکت بیمه در پروژههای اقتصادی سودآور است که با بیمهگذار شریک خواهد شد. سقف پوشش ها : یکی از مواردی که باید به آن توجه کنید، سقف پوشش های بیمه عمر است، در صورتی که پوشش های بیمه عمر برای شما اهمیت دارد، بررسی کنید که کدام شرکت سقف پوشش های بالاتری دارد. این نوع بیمهنامه در بانکها و مؤسسات اعتباری کاربرد زیادی دارد. این نوع بیمه، کاملترین نوع بیمه عمر است. در تمامی شرکتهای بیمه، این 5 بیماری بعنوان امراض خاص لحاظ میشوند و این امراض تحت پوشش آنها قرار دارد. بعنوان نمونه، برخی شرکتهای بیمه از میان تمامی این امراض، تنها هزینه یک بیماری را پرداخت میکنند و درصورتی که بیمهگذار در طول قرارداد خود به دو بیماری از این پنج مورد دچار شود، نمیتواند از هر دو آنها خسارت دریافت کند. اگر خدای نکرده، بیمهگزار در این مدت فوت شود، مبلغ سرمایهگذاری توافق شده قابل پرداخت است. بیمه عمر قراردادی است که طی آن بیمهگر متعهد میشود در مقابل دریافت حقبیمه در زمانی معین، مبلغی را به عنوان سرمایه و یا مستمری به بیمهگزار یا ذینفع تعیین شده از طرف او و یا وارث قانونی وی بپردازد. حق بیمه عمر تا حد زیادی به دلخواه فرد بیمه گذار تعیین میشود.

در صورتی که بیمهگذار ذینفعان را تعیین نکرده باشد، سرمایه فوت به وراث قانونی پرداخت خواهد شد. این بیمهنامه مناسب تمام افرادیست که میخواهند سرمایهای را برای وراث خود، پس از مرگ ایشان به جا بگذارند. شما میتوانید با توجه به اهداف خود، شرایط و انواع بیمه عمرهای شرکتهای بیمهگر مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و با بررسی جوانب امر و با آیندهنگری مناسب، بیمه ای را انتخاب کنید که از بالاترین تناسب با نیازها و اهداف شما برخوردار است. بیمهبازار با فراهم آوردن امکان استعلام آنلاین قیمت از تمامی شرکتهای بیمه در چند لحظه و مقایسهی دقیق ویژگی آنها، شما را در انتخاب بهترین بیمه همراهی میکند. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، از بیمهبازار مشاوره بخواهید. توانگری شرکت بیمه گر : توانگری مالی شرکت های بیمه یکی از دیگر مواردی است که قبل از خرید بیمه عمر باید به ان توجه داشته باشید. در این نوع بیمه اگر فرد در حالی فوت کند که وامهایش را بهطور کامل نپرداخته است، شرکت بیمه پرداخت باقی وامش را بر عهده خواهد گرفت و از ارث باقیمانده از او مبلغی کسر نخواهد شد و به این صورت خانواده فرد تحت فشار مالی نخواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید