ناگهانی باشد. ناشی از بیماری نباشد

سرمایه حادثه: سرمایهای است که در صورت فوت بیمهشده بر اثر حادثه به ذینفعان او پرداخت میشود. بیمه عمر زمانی برای جبران خسارت فوت بیمه شده در زمان اعتبار صادر میشود. اگر بخواهید در سالهای بعد از مدت زمان تعیین شده در قرارداد بیمه، مستمری دریافت نمایید، می توانید زیرشاخه بیمه مستمری را انتخاب نمایید. شما میتوانید با انتخاب ضریب تشکیل سرمایه بیشتر سرمایه عمر خود را افزایش دهید. برای مثال حق بیمه ماهانه 20 هزار تومان است و ضریب تشکیل سرمایه 300. سرمایه عمر فرد 6 میلیون تومان خواهد بود. برای مثال اگر ضریب 3 را انتخاب کنید بدین معناست که در صورت بروز چنین خسارتی، 3 برابر سرمایه عمر به شما پرداخته خواهد شد. بسته به شرکت بیمه میتوانید ضرایب افزایش سالانه متفاوتی را انتخاب کنید. حتما این نکته را در نظر داشته باشید که هر قسط بیمه نامه شناسه قبض و پرداخت متفاوتی دارد که حتما هر قسط با شناسه مخصوص به خود باید پرداخت شود. به همین دلیل ، بهترین بیمه عمر نیز با توجه به شرایط هر فرد مشخص میگردد. مورد دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اغلب شرکتهای بیمه تنها یکبار هزینه درمان بیماریهای مذکور را متقبل میشوند. البته از آن جا که این هزینه ها همیشه سربه فلک میگذارند، شرکتهای بیمهگر نیز سقفی برای پرداخت خسارتهای هزینههای پزشکی تعیین کردهاند.

نکته: جبران هزینههای بستری و جراحی پوشش تکمیلی بیمه های عمر، توسط شرکت کمک رسان ایران ( SOS ) انجام میشود. اگر بیمهگزار در کشوری غیر از ایران اقامت داشته باشد، باید نمایندهای ساکن در ایران را به شرکت بیمه گر معرفی کند. هرچه تعداد سالهای سرمایهگذاری بیشتر باشد، سرمایه بیشتری به فرد بیمه شده تعلق خواهد گرفت. از ابتدای شروع قرارداد سودهایی نیز تحت عنوان سود تضمینی و سود مشارکت منافع به سرمایه شما تعلق میگیرد. برای مثال ممکن است شرکتی تعیین کند که اگر خودکشی دو سال بعد از شروع قرارداد اتفاق افتاد سرمایه عمر به آن تعلق میگیرد و قبل از دو سال هیچ هزینهای پرداخته نمیشود. اگر خودکشی صورت گیرد، تکلیف بیمه عمر چیست؟ در صورت ورشکستگی شرکت بیمه تکلیف بیمه عمر شما چیست؟ البته در بعضی از مواقع شرکت بیمه ممکن است با توجه به بالا بودن ریسک فوت فرد با حداکثر درصد افزایش سالانه سرمایه عمر موافقت نکنند. برای مثال حداقل حق بیمه ماهانه بیمه پاسارگاد 20 هزار تومان و حداکثر آن 334 هزار تومان است. ممکن است برای افرادی میزان سرمایه عمر مهم باشد، برای برخی معافیت مالیاتی مهم باشد و برای افراد دیگر سرمایه ازکارافتادگی. مدت بیمه عمر میتواند به انتخاب فرد بیمه شده بین ۵ تا ۳۰ سال باشد، که در صورت فوت بیمه شده سرمایه فوت طبیعی و اگر فوت در اثر حادثه باشد سرمایه فوت در اثر حادثه به اضافه اندوخته بیمه نامه به ذینفعان وی پرداخت میشود.

در شرکتهای مختلف برای مدت قرارداد حداقلی وجود دارد که شما خود آن را انتخاب میکنید. بیمه عمر خدمات متعددی ارائه میدهد که قابلیت سازگار شدن با شرایط افراد مختلف را دارد. در این حالت بیمهنامه برای مدت محدودی معتبر است و تنها درصورتیکه فرد در این بازه زمانی فوت کند شرکت بیمه سرمایه فوت او را به ذینفعانی که بیمهگزار تعیین میکند میدهد. از آنجاییکه سرمایه عمر ضریبی از حق بیمه ماهانه است با پرداخت حق بیمه بیشتر، در واقع سرمایه عمر خود را افزایش میدهد و ارزش آن را طی سالیان حفظ میکند . این نوع بیمه در واقع اصلیترین نوع بیمه عمر است و در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. پوشش هزینههای پزشکی ناشی از حوادث یکی از پوششهای بسیاری از بیمههای از این دست است. در این حالت فرد در واقع با پرداخت حق بیمههای ناچیز طی سالیان، سرمایهای را ذخیره میکند که در بسیاری از مواقع میتواند راهگشای مشکلاتش باشد.

معافیت از پرداخت حق بیمه: در صورتی که بیمهشده در طول مدت قرارداد دچار ازکارافتادگی شود، طبق این پوشش از پرداخت حق بیمههای باقیمانده معاف میشود. ریسک عمر طولانی بیمهگزار براساس جدول مرگ و میر پوشش داده میشود که حداقل هر ۵ سال یک بار از طرف شرکت بیمه مرکزی اعلام میشود. هر کدام از این اتفاقها میتوانند زندگی شما را دگرگون کنند. چه کسانی میتوانند بیمه عمر دریافت کنند؟ احتمال میدهیم با خواندن مزایای بیمه زندگی علاقه مند شده باشید که انواع، پوششها و سایر شرایط بیمه عمر را نیز بدانید. بیمه عمر بهرغم مزایای فوقالعادهای که دارد در مقایسه با سایر بیمه ها، با استقبال کمتری مواجه شده است. با توجه به مزایای فراوانی که برای این بیمه ارزشمند مطرح شد، شاید این سوال پیش آید که با وجود بیمه عمر به بیمه تامین اجتماعی چه نیازی داریم؟ از آن جا که کسی از پول بدش نمیآید، آن ها در جستجوی سود خود چنین پیشنهادی را مطرح میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید