ناگهانی باشد. ناشی از بیماری نباشد

بدتر از آن، زمانی است که سرپرست خانواده فوت میکند و افراد دیگر خانواده باید علاوه بر تحمل رنج از دست دادن عزیزشان به دنبال راهی برای تأمین معاش خود باشند. جنگ، اعزام به عملیات جنگی و تشعشات هستهای: اگر بیمهشده در جریان حوادث یادشده جان خود را از دست بدهد، فقط اندوخته صندوق ذینفعان به او تعلق میگیرد. بیمهگزار باید فقط برای طولانی بودن عمر خود خدا را شاکر باشد و چشم از سرمایه بیمه عمر زمانی و حق بیمههای پرداختی اش بپوشد. یکی از نگرانی های خریداران این است که با توجه به طولانی بودن مدت بیمه عمر و در نظر گرفتن امکان ورشکستگی یا انحلال شرکت بیمه، ریسک سرمایهگذاریشان چه خواهد شد و بعد از اتفاقات، دستشان به جایی بند نباشد. در این حالت بیمهنامه برای مدت محدودی معتبر است و تنها درصورتیکه فرد در این بازه زمانی فوت کند شرکت بیمه سرمایه فوت او را به ذینفعانی که بیمهگزار تعیین میکند میدهد. بیمه عمر زمانی برای جبران خسارت فوت بیمه شده در زمان اعتبار صادر میشود. حداکثر زمانی که او میتواند برای سررسید بیمه خود در نظر بگیرد، ۲۸ سال است نه بیشتر. اگر بخواهید در سالهای بعد از مدت زمان تعیین شده در قرارداد بیمه، مستمری دریافت نمایید، می توانید زیرشاخه بیمه مستمری را انتخاب نمایید.

خودکشی: در بالا گفتیم که در صورتی که فرد بیمهشده مبادرت به خودکشی نماید، به او سرمایه عمر (فوت به هرعلت) تعلق میگیرد ولی اگر خودکشی در دو سال اول قرارداد باشد، صرفا اندوخته به ذی نفع پرداخت میشود و بهره دیگری از این سرمایهگذاری خود نخواهد برد. درست از لحظه صدور بیمهنامه فرد بیمهشده تحت این پوشش قرار خواهد گرفت. اگر زبانمان لال، برای بیمهشده اتفاق خاصی رخ داد که در نهایت کارافتادگی دائم و کامل به دنبال داشت، او از پرداخت حق بیمه معاف میشود. از آن جا که در هر کاری، هدف حرف اصلی را میزند؛ در خرید این رشته بیمه مفید نیز حتما به هدف خود از این اقدام دقت نمایید. دراینصورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه گر فقط اندوخته ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافی دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد. لذا حتماً قبل از خرید بیمه عمر، شرایط آن را بهدقت مطالعه کنید.

برای مثال شرکت بیمه سامان، بیمه عمر سامان را به صورت بیمه عمر و بازنشستگی با شرایط و مزایای خاص خود ارائه میدهد. بر اساس تعهدات جدید بیمه عمر پاسارگاد سقف پوشش آتش سوزی تا ۴۰۰ میلیون تومان و تا انتهای قرارداد تا ۸۰۰ میلیون تومان قابل افزایش می باشد.در صورت نیاز با بیمه آتشسوزی منزل پاسارگاد بیشتر آشنا شوید. اگر گذر بیمه شده به مناطق قطبی، استوا و مناطق جنگی افتاد، میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی تعیین شده، از استمرار بیمه خود درمقاصد ذکر شده اطمینان یابد؛ در غیراین صورت، تعهدات شرکت بیمه نیز با سفر او کاهش خواهد یافت. بیمه مرکزی در صورت انحلال شرکتهای بیمهای، همه سوابق و اسناد حقوقی تعهدات به یک یا چند شرکت دیگر بیمهای منتقل می کند. شاید فردی وام دار بانک باشد و قبل از اتمام قسط ها اجلش برسد و دارفانی را وداع بگوید،در صورت تهیه این نوع بیمه، شرکت بیمه متعهد به پرداخت باقی وام خواهد بود. شرکت بیمه پاسارگاد را در نظر بگیرید. در برخی از شرکتها حداکثر مدت قرارداد 30 سال است و در برخی بیشتر. از آن جا که کسی از پول بدش نمیآید، آن ها در جستجوی سود خود چنین پیشنهادی را مطرح میکنند.

به علاوه کارشناسان بیمه، برای راهنمایی بیشتر شما، محتوای بازخرید بیمه عمر: راهکار یا فرصت سوزی را پیشنهاد میکنند. کارشناسان بیمه دات کام، بازخرید این بیمه را زودتر از ۵ سال پیشنهاد نمیکنند. بیمهگر در ازای دریافت حق بیمه تعهد دارد که در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه یا زنده بودنش در موعد سررسید، مبلغ سرمایهگذاری را به ذی نفعی پرداخت کند که در بیمهنامه به او اشاره شده است.در این صورت اگر عمرتان به دنیا باقی باشد، امیدی هست که مبلغی سرمایه را دریافت کنید و نمیسوزید که کاش مرده بودید و از شرکت بیمه پولی می گرفتید. مشاوران ازکی با آگاهی از خواستهها و شرایط شما، بهترین بیمه را به صورت بیطرفانه پیشنهاد میکنند و به تمام پرسشها و ابهامات شما را با دقت و حوصله پاسخ خواهند داد. سن بیمه شده به علاوه تعداد سالهای بیمهای نباید از ۷۰ سال بیشتر شود: مثلا خانم نیکویی، خانم شاغل ۴۲ ساله است. شرکتهای بیمهای خسیس نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید